VERSIE 25 MAART 2022

ARTIKEL1       DEFINITIES

 1. Opdrachtnemer: Bamboqi is als Opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder dossiernummer 76795470. Eenmanszaak Bamboqi is gevestigd te Leiden en levert diensten op het gebied van coaching, persoonlijke ontwikkeling, yoga, qigong en meditatie in de vorm van onder meer, doch niet uitsluitend, online en offline: coaching trajecten, coaching sessies, yogalessen, qigonglessen, trainingen, workshops, podcasts, video’s en presentaties.
  1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.  
  1. Diensten: alle diensten waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met, de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woord.
  1. Klant: de persoon of personen aan wie Bamboqi haar diensten verleent.
  1. Overeenkomst: elke afspraak tussen Bamboqi en Opdrachtgever krachtens welke Bamboqi de dienst zal uitvoeren.
  1. Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen welke in dit document zijn opgenomen.
  1. Website: https://bamboqi.nl.

ARTIKEL 2      TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij de Opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

2.3      Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.4      Indien één of meer bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.5      Bamboqi behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Indien hier sprake van is, zullen de aangepaste en/of gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn op nieuwe opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever. In dit geval zullen de aangepaste en/of gewijzigde algemene voorwaarden bij aanvraag voor een nieuwe opdracht, aanvullende opdracht of vervolgopdracht aan de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

2.6      Door ondertekening van een Overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Opdrachtnemer, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Opdrachtnemer en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

ARTIKEL 3      OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1         De door de Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden als aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen is bevestigd.

3.2         De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3.3         Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.

3.4        Een opdracht wordt door Opdrachtgever verleend door:

a) het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van de Opdrachtnemer en/of

b) het ondertekend retourneren van een Overeenkomst die is uitgebracht door Opdrachtnemer en/of

c) het schriftelijk akkoord door de Opdrachtgever op door de Opdrachtnemer (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.

3.5         Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, Overeenkomst of offerte ontslaat Opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Opdrachtnemer genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met de Opdrachtnemer overeengekomen dienstverlening.

3.6         De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.7         Opdrachtnemer is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4      TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1         Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Opdrachtgever, zal Bamboqi de noodzakelijke aanpassingen, indien mogelijk, uitvoeren. Indien daaruit voortvloeiende kosten de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

ARTIKEL 5      UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1         Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen. Opdrachtnemer staat niet garant voor het succes en/of welslagen van de dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Opdrachtgever en/of Klant gestelde doel. Het succes van de Opdrachtgever en/of Klant is geheel eindverantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en/of Klant en afhankelijk van diens eigen inzet en acties.

5.2         In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

5.3         Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4         Indien voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

5.5         Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

5.6         Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

5.7         Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in geval van een opdracht met een bepaalde duur, kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

5.8         Voor het Coachingstraject geldt een uiterlijke duur van 6 maanden. De Opdrachtnemer en/of Klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van sessies en/of gesprekken met Opdrachtnemer.

ARTIKEL 6      GEHEIMHOUDING

6.1         Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

ARTIKEL 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

7.1         Alle oefeningen en andere materialen uitgereikt ter ondersteuning van de Diensten van de Opdrachtnemer blijven ten alle tijden het intellectuele eigendom van Opdrachtnemer. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door de Opdrachtnemer verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte materiaal, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geluidsopnames, worksheets, presentaties, rapporten, formulieren en beeldmateriaal. Opdrachtgever en/of Klant mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen geleverde diensten en materialen delen met derden. De geleverde diensten en materialen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

7.2         Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet ter herleiden tot individuele Opdrachtgevers en/of Klanten.

ARTIKEL 8      HONORARIUM

8.1         Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

8.2         Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

8.3         Opdrachtnemer maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particulieren Opdrachtgevers.

8.4         Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, in overleg met Opdrachtgever, jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

ARTIKEL 9      BETALING     

9.1        Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.2         Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

9.3        Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In dit geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

9.4         Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

9.5        In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.6        Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 10    INCASSOKOSTEN

10.1      Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

ARTIKEL 11    AANSPRAKELIJKHEID

11.1      Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte Diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

11.2      Indien Opdrachtnemer onverhoopt toch aansprakelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3      In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde factuurbedrag.

11.4      Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

11.5      Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

11.6      Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, coaches, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel Klant of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

11.7      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Klant geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

11.8      Diensten verleend door de Opdrachtnemer zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist of psychiater. Opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de cliënt lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een dienst verleend door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van haar cliënt.

11.9      Indien Opdrachtgever en/of Klant een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

ARTIKEL 12    ANNULERINGSVOORWAARDEN

12.1      Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

12.2      Bij annulering door Opdrachtgever van workshops en trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever geen kosten verschuldigd. De ontvangstbevestiging door de Opdrachtnemer is hierin leidend.

12.3      Bij verhindering en annulering door Opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij verhindering of annulering langer dan 24 uren voor aanvang van deze activiteiten is de Opdrachtgever geen kosten verschuldigd. De ontvangstbevestiging door de Opdrachtnemer is hierin leidend.

12.4      Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

12.5      Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, les, workshop, presentatie, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Klant te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

12.6      Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van reden een coachgesprek te annuleren. Annulering langer dan 24 uur van te voren, maakt de Opdrachtnemer bekend per email. Annuleringen 24 uur of korter van te voren maakt de Opdrachtnemer bekend via email, sms of per telefoon. De Opdrachtgever/Klant is verantwoordelijk voor het tijdig lezen van de email, opnemen van de telefoon, dan wel afluisteren van de voicemail. Er wordt in dat geval een alternatief nieuw moment aangeboden door de Opdrachtnemer waarop de Dienst kan plaatsvinden.

ARTIKEL 13    TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

13.1      Beide partijen kunnen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

13.2      Indien door de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

13.3      Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, behoudt Opdrachtnemer minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden en eventuele extra gemaakte kosten tot aan het moment van voortijdige beëindiging.


ARTIKEL 14    BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

14.1      Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

14.2      Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder

gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

14.3      Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

ARTIKEL 15      BIJZONDERE BEPALINGEN

15.1      Indien Opdrachtnemer op eigen initiatief ten gunste van de Opdrachtgever afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.2      Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

15.3      Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Klant een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.

15.4      Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.